Handelsbetingelser

1. Generelt
Disse handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Priserne reguleres årligt med min. 3 % med indeks 100 på tegningsdatoen.

3. Betaling
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis en sidste rettidige betalingsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. SOLID-IT er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2 % pr. påbegyndt måned, indtil det fulde beløb er indbetalt. Rykkergebyr udgør kr. 125,00. Købers indbetalinger afskrives først på renter og rykkergebyr, og herefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod SOLID-IT, som ikke er skriftligt anerkendt af SOLID-IT og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen.
Hardware og software er SOLID-IT’s ejendom indtil betaling er modtaget for de gældende varer. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til SOLID-IT, som om levering var sket til aftalte tid. Dette kan dog fraviges ved skriftlig accept fra SOLID-IT.

4. Garanti
SOLID-IT giver kunden garanti svarende til den, som SOLID-IT har modtaget fra underleverandører/producenter. Der henvises til de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. Der ydes ikke anden garanti fra SOLID-IT’s side, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt.

5. Ejendomsforbehold
SOLID-IT forbeholder sig ejendomsretten til leverede ydelser indtil hele købesummen inkl. lev. omk., evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.
Software og hardware leveret i forbindelse med support-, backup- og/eller sikkerhedsmodulerne udlejes for en given periode og skal afleveres ved aftalens ophør.

6. Levering
SOLID-IT kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer som skyldes udefra kommende forhold eller lignende.

7. Bestillingsfejl
Ydelser krediteres ikke, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvor skriftlig aftale foreligger, vil der altid blive faktureret et returgebyr på 15%.

8. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger, i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for SOLID-IT.

9. Produktændringer
SOLID-IT forbeholder sig ret uden varsel at ændre produkter eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

10. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt for de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og SOLID-IT er uden ansvar af nogen art, for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

11. Fortrolighed
Begge parter er uden tidsbegrænsning forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning af fortrolig karakter om den anden part, der måtte komme den pågældende part til kendskab som følge af samarbejdet og levering af ydelsen.
Alle ydelser, der ikke forvejen allerede er almen kendt eller tilgængelige for offentligheden, skal karakteriseres som værende fortrolige.

12. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det solgte og uden ugrundet ophold skriftlig reklamere med angivelse af eventuelle fejl, indenfor maks. 8 dage. SOLID-IT kan herefter frit vælge om fejlen skal afhjælpes.
SOLID-IT kan ikke holdes ansvarlig for funktionsduelighed, bivirkninger eller følgeskader af anbefalede opdateringer udviklet af tredjemand. SOLID-IT tager ikke nogen form for ansvar i forbindelse med sikkerhedsbrister introduceret til købers system, gennem anbefalede opdateringer.
Såfremt SOLID-IT har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtigelsen alene på de solgte produkter.
SOLID-IT forbeholder sig retten til at teste ydelser, som påstås defekte. Hvis ydelsen findes ok efter test, må der påregnes en regning for udført arbejde. I tilfælde af fejl vil ydelsen blive ombyttet eller krediteret.

13. Ansvarsbegrænsning
SOLID-IT’s ydelse omfattet af denne aftale leveres, som det er og forefindes (”as is”). Købers brug af ydelsen sker i enhver henseende på eget ansvar. SOLID-IT er alene forpligtet til at erstatte købers tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra SOLID-IT’s side.
SOLID-IT’s erstatningspligt omfatter alene købers direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter ifbm. tab af data, ikke erstattes. SOLID-IT er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en ydelse skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikationsinfrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som SOLID-IT ikke selvstændig er ansvarlig for. SOLID-IT er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres køber eller tredjemand som følge af købers anvendelse af resultater fra ydelsen. SOLID-IT’s samlede erstatningspligt udgør maksimalt fakturabeløbet vedrørende den ydelse, der har givet anledning til tabet.
SOLID-IT kan ikke holdes ansvarlig for udbedring af fejl som koster penge at udbedre, såfremt køber ikke ønsker at betale for udbedringen. Endvidere kan SOLID-IT ikke holdes ansvarlig for udbedring af fejl der ikke har en leverandør anbefalet løsning.
SOLID-IT kan ikke gøres ansvarlig for installation af opdateringer som kræver specialviden, online registrering eller forudgående kendskab til købers installation.
I dette tilfælde er SOLID-IT berettiget til at indhente hjælp fra 3. part på købers regning, såfremt køber ikke skriftligt vælger at frabede sig opdateringen.
SOLID-IT garanterer ikke for at alle sikkerhedsbrister på købers installation kan findes eller udbedres.

14. Løbetid og opsigelse
En aftale om abonnement kan opsiges med 6 måneder. Aftalen løber indtil den skriftligt opsiges med mindst 6 måneders varsel til udløbet af en kalendermåned.
Såfremt køber ikke skriftligt opsiger aftalen, fortsætter aftalen automatisk til de til enhver tid gældende vilkår og priser.

15. Microsoft cloud produkter og services
Såfremt køber benytter Microsofts cloud produkter og services (herunder, men ikke begrænset til, Azure, Microsoft 365, Office 365) gælder der særskilte aftaler. Der henvises til Microsofts betingelser for anvendelse af deres produkter og services på dette link.

16. Produktansvar
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: SOLID-IT er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af SOLID-IT leveret ydelse i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes SOLID-IT’s fejl.

17. Transport af rettigheder
SOLID-IT er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen, til tredjemand.

18. Tvister
Enhver tvist mellem køber og SOLID-IT skal afgøres efter dansk lov.